Regulativa tvrtke Visa Inc. protiv podmićivanja

1.0 Svrha

Tvrtka Visa Inc. usvojila je ovu Regulativu protiv podmićivanja kako biste se pridržavali uvjeta i ograničenja američkog Zakona o zabrani podmićivanja u inozemstvu, britanskog Zakona o zabrani podmićivanja i drugih primjenjivih zakona protiv podmićivanja diljem svijeta.

2.0 Opseg

Regulativa se primjenjuje na sve direktore, službenike, zaposlenike i radnike zaposlene na određeno vrijeme („osoblje tvrtke Visa”) tvrtke Visa Inc. i njezinih podružnica („Visa” ili „Tvrtka”).  Ova Regulativa mora se čitati zajedno s drugim Pravilnicima, postupcima i smjernicama Tvrtke, uključujući Kodeks poslovnog ponašanja i etike i Smjernice programa putovanja i troškova i poslovnih kartica za potrebe nabave. Međutim, u mjeri u kojoj je ova Regulativa restriktivnija, ona zamjenjuje ostale primjenjive politike i postupke Tvrtke (uključujući darove, obroke ili zabavu). Ova se Regulativa može prevesti na druge jezike, a ako se prevede, prednost ima verzija na engleskom jeziku.

Regionalni odjeli za etiku i usklađenost i pravni odjeli mogu razviti pragove rashoda specifične za zemljopisno područje ili zemlju koji kada se prekorače zahtijevaju postupke prethodnog odobrenja. Regionalni odjeli za etiku i usklađenost i pravni odjeli mogu odgovoriti na pitanja o ovoj Politici i pružiti smjernice o svim postupcima specifičnima za određeno tržište.

3.0 Izjava o Regulativi

Tvrtka se zalaže za stjecanje poslovanja putem poštenog i iskrenog tržišnog natjecanja. Usklađenost s ovom Regulative protiv podmićivanja i Smjernicama regulative protiv podmićivanja (Dodatak A) odgovornost je svih u Tvrtki. Upravni odbor i Odbor za reviziju i rizike, glavni izvršni direktor, viša uprava i glavni službenik za etiku i usklađenost imaju posebnu zadaću osigurati da Tvrtka u svojem poslovanju zadovoljava najviše pravne i etičke standarde. Tvrtka Visa pridržavat će se svih propisa i duha primjenjivih zakona protiv podmićivanja u poslovanju.  Obećavanje, odobrenje, nuđenje, davanje, prihvaćanje ili traženje, izravno ili neizravno, bilo čega vrijednog ili bilo koje neprikladne prednosti bilo kome, s namjerom ili prividom neprimjerenog utjecanja na njegove odluke ili ponašanje, ili kao nagradu za nepropisan rad, strogo je zabranjeno.

Tvrtka je predana poštivanju svojih obaveza prema zakonima protiv podmićivanja. Kao američka korporacija koja trguje na njujorškoj burzi, Tvrtka podliježe američkom Zakonu o zabrani podmićivanja u inozemstvu (FCPA). FCPA je zakon koji zabranjuje obećavanje, odobrenje, nuđenje ili davanje bilo čega vrijednog, izravno ili neizravno, državnim službenicima izvan SAD-a (opsežan pojam koji uključuje zaposlenike na svim razinama vlade izvan SAD-a, kao i zaposlenike komercijalnih poduzeća u vlasništvu države ili kojima upravlja država, kao što je financijska institucija u državnom vlasništvu, i političke kandidate, političke stranke, stranačke službenike i javne međunarodne organizacije izvan SAD-a) kako bi utjecali na bilo koji čin ili odluku službenika izvan SAD-a u njegovom službenom svojstvu. FCPA se primjenjuje na ponašanje Tvrtke i osoblje tvrtke Visa diljem svijeta. Tvrtka također podliježe brojnim zakonima i propisima koji se odnose na poslovne naknade koje može prihvatiti osoblje američke vlade. Obećanje, nuđenje ili davanje dara, usluge ili drugih naknada državnom službeniku ili zaposleniku američke vlade koje krši ovu Politiku ne samo da može kršiti politiku Tvrtke, već može biti i kazneno djelo.

Tvrtka i osoblje tvrtke Visa također se moraju pridržavati britanskog Zakona o zabrani podmićivanja iz 2010. („Zakon o zabrani podmićivanja”). Zakon o zabrani podmićivanja zabranjuje davanje mita državnim službenicima i komercijalno podmićivanje. Zakon o zabrani podmićivanja podrazumijeva kaznenim djelom nuđenje, obećavanje ili davanje mita (što za potrebe ove Politike zabrane podmićivanja znači financijska ili druga prednost); zahtijevanje, pristajanje na primanje ili prihvaćanje mita ili podmićivanje stranog javnog službenika. Tvrtka se također može smatrati odgovornom za nesprečavanje podmićivanja izvršenog u njezino ime i obvezna je provesti odgovarajuće postupke za sprečavanje podmićivanja od strane onih koji pružaju usluge za ili u ime Tvrtke, uključujući usluge koje pružaju podružnice.

Uz FCPA i Zakon o zabrani podmićivanja, Tvrtka može podlijegati i drugim zakonima o zabrani podmićivanja diljem svijeta.  

Strogo je zabranjeno davanje ili nuđenje bilo čega vrijednog državnom službeniku ili potencijalnom državnom službeniku (kako je definirano u Dodatku A) bilo koje zemlje koje krši zakon protiv podmićivanja ili izvršavanje nezakonitih plaćanja trećim stranama znajući ili imajući razloga za saznanje da će bilo koji dio biti ponuđen, dan ili obećan takvom službeniku. Plaćanja za olakšavanje postupaka, odnosno plaćanja za ubrzavanje ili osiguravanje izvršavanja rutinske državne radnje, također su zabranjena.

Naposljetku, mnogi zakoni protiv podmićivanja također zabranjuju obećavanje, nuđenje ili plaćanje mita ili sličnih naknada privatnim stranama. Ova Politika zabranjuje obećavanje, odobrenje, nuđenje, davanje, prihvaćanje ili traženje bilo čega vrijednog ili bilo koje druge prednosti bilo kojoj trećoj strani, uključujući klijenta, potencijalnog klijenta, dobavljača ili drugog poslovnog partnera, s namjerom ili prividom neprimjerenog utjecanja ili nagrađivanja poslovnih odluka primatelja.

4.0 Odgovornost

4.1 Regulativa i vlasnik programa

Glavni službenik za etiku i usklađenost vlasnik je Regulative i Programa te će upravljati Regulativom i razvijati okvir koji uključuje postupke, alate, komunikaciju i obuku za provedbu ove Regulative i postizanje njezinih ciljeva. Odjel za globalnu etiku i usklađenost nadgledat će godišnju obuku o Regulativi koja se pruža relevantnom osoblju tvrtke Visa.

4.2 Izvršni pokrovitelj

Izvršni pokrovitelj Regulative je glavni savjetnik.

4.3 Nadzor Regulative

Odbor za korporativne rizike (CRC) osigurava nadzor nad upravljanjem ovom Regulativom putem povremenih ažuriranja od odjela za globalnu etiku i usklađenost.  

4.4 Iznimke

Iznimke od ove Regulative moraju unaprijed odobriti Vlasnik regulative, Pravni savjetnik za Regulativu i CRC. Vlasnik Regulative pratit će sve iznimke ili odricanja od odgovornosti u vezi s Regulativom.

5.0 Istraživanje kršenja

Tvrtka će istražiti sve zaprimljene prijave o bilo kakvom kršenju ili sumnji na kršenje ove Regulative i neće tolerirati nikakvu vrstu odmazde za prijave ili pritužbe podnesene u dobroj vjeri. Kodeks poslovnog ponašanja i etike tvrtke Visa štiti sve one koji podnesu prijavu ili pritužbu, a od osoblja tvrtke Visa očekuje se da surađuje u internim istragama nepropisnog ponašanja.

Svako ponašanje koje je u suprotnosti s ovom Regulativom, Kodeksom poslovnog ponašanja i etike Tvrtke ili primjenjivim zakonom može dovesti do disciplinskih mjera, uključujući raskid ugovora, u skladu s lokalnim zakonskim zahtjevima.

6.0 Pregled Regulative

Vlasnik Regulative odgovoran je za pregled Regulative najmanje jednom godišnje kako bi potvrdio da je relevantna i učinkovita u ispunjavanju navedenih poslovnih ciljeva te kako bi prema potrebi preporučio ažuriranja CRC-u.

7.0 Provjera usklađenosti s Regulativom

Ova Regulativa i njezini postupci podliježu povremenoj provjeri koju provodi odjel za globalnu etiku i usklađenost i/ili odjel za internu reviziju kako bi se utvrdila učinkovitost provedbe i kontinuirana usklađenost s Regulativom. Nalazi i strategije ublažavanja mogu se pregledati s odgovarajućim dionicima. Materijalni nalazi prijavljuju se CRC-u i/ili Upravnom odboru ili njegovim zastupničkim odborima, prema potrebi.

8.0 Povezani dokumenti

  • Politika Programa putovanja i troškova i poslovne kartice za potrebe nabave
  • Globalne smjernice programa za kartice – Putovanja i troškovi i poslovna kartica za potrebe nabave